Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Zalozenie spolki w Wielkiej Brytanii z filia w Polsce (2)

Wrzesień 17th, 2012

Zalozenie spolki w Wielkiej Brytanii z filia w Polsce, 

Biuro rachunkowe  Financial Republic w Londynie prowadzi usługi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek  w Anglii, rejestracja spółek online przez Internet  w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spółki z ograniczona odpowiedzialnością , czyli spółki zoo.

 

Spolka w Wielkie Brytani daje nam mozliwosc.

 

1.      Wlascieciele spolki podlegaja  brytyjskiemu systemowi ubezpieczen.

2.      Spolke  rejestruje sie szybko i bez biurokracji, rownie szybko mozna ja zlikwidowac.

3.      Istnieje ograniczenie odpowiedzialnosci do wysokosci wkladow.

4.      Nie jest wymagany wklad kapitalowy i w zwiazku z tym takze nie ma zadnych skomplikowanych przepisow dotyczacych jego zdobycia i utrzymania.

5.      Brytyjska spolke typu limited moga zalozyc wspolnicy (takze zagraniczni) w kazdym dowolnym celu.

6.      Spolka moze zakupic wlasne akcje.

7.      Wyplacane dividendy sa opodatkowane tylko po przekroczeniu £37.400.

8.      Rejestracja na VAT jest wymagana dopiero po przekroczeniu £73.000.

9.      Pracownicy spolki w UK maja zagwarantowana kwote wolna od podatku £7.475. w skali roku.

 

 

Kto musi zalozyc odddzial a jakie spolki moga dzialac bez odddzialu?

Bez oddziału mogą działać wszelkie biznesy niewymagające fizycznej obecności na terenie Polski. Między innymi są to firmy wykonujące usługi niematerialne (doradztwo, marketing, konsulting), sklepy internetowe. Wszystkie inne firmy moga dzialac, jako polski oddzial spolki brytyjskiej

Rejestracja spolki Limited w Wielkiej, Brytani umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym. Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE.

 

Dlaczego warto zalozyc odddzial spolki brytyjskiej a nie rejestrowac, nowes spolki w Polsce?

 

1.      Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego tj. minimum 50, 000 PLN przy spółce z o.O. Lub 500, 000 PLN przy spółce akcyjnej).

2.      Podstawową cechą oddzialu jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce, co zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.

3.      Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi – może aplikować o rejestrację, jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc.

4.      Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi, jak również nie ma obowiazku zgromadzenia kapitału zakładowego.

5.      Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej, daje to mozliwosc transferu kosztow miedzy podmiotami.

 

6.      Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotow gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce, obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.

7.      Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.

8.      Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.

9.      Istnienie oddziału i przedstawicielstwa zależy od istnienia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli dojdzie do jego likwidacji, należy przeprowadzić, na podstawie przepisów prawa polskiego likwidację oddziału bądź przedstawicielstwa. O fakcie tym należy powiadomić ministra gospodarki.

Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Procedura otwarci oddzialu w Polsce.

Wymogi prawne

Przedsiębiorcy zagraniczni (na zasadzie wzajemności pomiedzy panstwami, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe nie określają inaczej) mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Funkcjonowanie oddziałów i przedstawicielstw handlowych jest uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095). Zgodnie z jej art. 13 osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Procedury administracyjne

Przedsiębiorca zagraniczny, tworzący oddział, może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności. Istotnym elementem, przy rozpoczęciu działalności oddziału, jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania  przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej niezbędny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Niezbędne są także: uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), gdyż podlega on opodatkowaniu w Polsce, oraz REGON.

W przypadku rejestru przedsiębiorców, wymagane jest wypełnienie formularzy:

 • KRS-W10 wniosek rejestracyjna, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. Będą to druki:
 • KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany).
 • KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału.

Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca jest zobowiązany do:

 • Podania imienia i nazwiska oraz adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ).
 • Dołączenia poświadczonego przez notariusza wzoru podpisu osoby upoważnionej.
 • W przypadku działalności prowadzonej na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu niezbędne jest złożenie odpisów tych dokumentów do aktów rejestrowych oddziału, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Gdy prowadzona jest działalność na podstawie wpisu do rejestru wówczas należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Przedsiębiorca zagraniczny do oznaczenia oddziału jest zobowiązany używać swojej nazwy oryginalnej wraz z przetłumaczona na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”. Przedsiębiorca prowadzi również dla oddziału oddzielną księgowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że oddział będzie posiadał wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na swoją działalność.

Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.

Przedsiebiorca jest zobowiazany prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład, gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas, gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

 

Dodatkowo, aby utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy także przedstawić sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli między Rzeczpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje umowa zawierająca zasadę wzajemności (art. 86 PrDzGospU).

 

Angielska Spółka Ltd. – Polski Oddział – Oferta
 • Przygotowanie niezbednej dokumentacji do otworzenia oddziału w Polsce
 • Bezpłatna konsultacja
 • Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
 • Rejestracja Ltd. Online w ciagu 3 – 6 godzin – wpis do rejestru handlowego w UK
 • Rejestracja firmy Limited z danymi wskazanymi przez aplikanta
 • Deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów statutowych spółki
 • Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS
 • Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną i pocztową na wskazany przez klienta adres
 • Polska wersja statutu spółki i aktu założycielskiego
 • Udostępnienie adresu na rok czasu od daty rejestracji spółki
 • Opieka na korespondencją urzędową
 • Możliwość przekierowywania korespondencji biznesowej za dodatkową opłatą
 • Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe
Cena: GBP 360 Oferta cenowa rejestracji i rozliczania spolki brytyjskiej.

 

Rejestracja może być wykonana telefonicznie ( 02086823950), osobiście przychodząc do naszego biura, bądź internetowo za pomocą strony http://rejestracjaspolek-online.com/

 

Do rejestracji spolki potrzebne sa nastepujace dane:

 • Dane osobowe dyrektorow i udzialowcow (imiona, nazwiska, adresy)
 • Nazwa spolki
 • Adres spolki (ktory moze byc udostepniony przez nasze biuro)

 

Rejestracja odbywa sie w ciagu 24 godzin. Posredniczymy rowniez w otwieraniu konta biznesowego. Jest to bank HSBC, otwarcie konta trwa 1 dzien.

 

Oferujemy kilka pakietow dla naszych klientow, ktorzy sa zainteresowani otworzeniem spolki LTD. Ponizej znajduja sie nasze oferty:

 

Rejestracja Limited Company – £30 Usluga obejmuje:

 

 • Rejestracje spółki w 24 godziny.
 • Memorandum i Artykuły założenia spółki
 • Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila
  Konto bankowe w Barclaysie lub HSBC bez opłat do 18 miesięcy

 

Dodatkowe uslugi w zwiazku z rejestracja:

 • Rejestracja nowego pracodawcy £30.
 • Rejestracja VAT £50
 • Uzyczenie adresu w UK przez rok wraz z przekierowaniem poczty  klientow,  £150

 

 

Przy prowadzeniu ksiegowosci spolki oferujemy nastepujace kontrakty:
Rozliczenie roczne spolki o obrocie do 73, 000 rocznie, niebędącej płatnikiem VAT – £63 miesiecznie

 

Nasza usluga obejmuje:

*Miesieczne:

Rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

 

*Rocznie:

Przygotowanie Company Return

Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora

Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracownikow)

Przygotowanie rocznego Accounts – rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

 

 

Rozliczenie roczne spółki o obrocie powyżej 73, 000 rocznie, będącej płatnikiem VAT:

 

Nasza usluga obejmuje:

*Miesieczne:

Rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

 

*Kwartalne:

Przygotowanie rozliczenia VAT

 

*Rocznie:

Przygotowanie Company Return

Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora

Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracownikow)

Przygotowanie rocznego Accounts – rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

 

 

W kontrakcie zobowiazujemy sie pilnowania Panstwa terminow wszystkich rozliczen i przygotowania ich na czas.

Wszystkie uslugi wykonywane przez nas sa ubezpieczone i zobowiazujemy sie pokryc kary zwiazane z ewentualnymi opoznieniami lub pomylkami.

Accounts sa wykonywane przez certyfikowanego ksiegowego – czlonka ACCA.

Usluga obejmuje rowniez doractwo podatkowe, staramy się sie, aby zaoszczedzil pan zawsze maksymalna mozliwa kwote.

 

Spolka w Indiach szeszelach

Wrzesień 17th, 2012

Spółka w Indiach

Co daje?

Wyjście z polskiego systemu legislacyjnego z działalnością i kontem bankowym

Możliwość otwarcia konta bankowego w Polsce w złotówkach będącego pod jurysdykcja polska.

 

Jakie dokumenty do założenia?

Minimum 2 dyrektorów, preferowanie 1 dyrektor zameldowany w Indiach, ale nie koniecznie

Dyrektor z Europy musi przedstawić:

Potwierdzony notarialnie paszport

1 rachunek na adres domowy (nie może być za telefon komórkowy) potwierdzony notarialnie

Jak wykorzystać?

Do wystawiania faktur klientom na działalność intelektualna.

Jako spółkę holdingowa dla polskich przedsięwzięć? ( Do daje możliwość przetransferowania zysków do spółki w Indiach)

Udziałowcem spółki w Indiach można mianować spółkę brytyjska.

Pozwoli to na przetransferowanie do europy dywidendy w kwocie wolnej od podatku (37400)

(Zatrudnienie dyrektora w spółce brytyjskiej pozwala wyrejestrować się z polskiego ZUS)

Przy założeniu spółki w Indiach należy założyć spółkę na Seszelach do przetransferowania zysków z tej spółki do strefy wolnej od podatku.

 

 

Spółka na Seszelach:

Nie trzeba składać rozliczeń podatkowych, bo cały zysk spółki i tak jest zwolniony z podatku

Co daje?

Oszczędność na podatku

Możliwość wypłacania pieniędzy zarobionych przez karty debetowe, kredytowe z banków off shore.

Jakie dokumenty?

Kopia paszportu oraz 2 kopie rachunków z adresem domowym dyrektora, nie musza być poświadczane notarialnie, nasze biuro księgowe je potwierdza.

Preferowane jest wykupienie opcji dyrektora nominowanego innej spółki na Seszelach lub osoby zameldowanej na Seszelach, aby spółka miała miejsce podejmowania decyzji w raju podatkowym.

Oferujemy usługę podania naszej biurowej spółki na Seszelach, jako dyrektora nominowanego z funkcja zarządzania spółka.

Jak wykorzystać?

Jako spółkę holdingowa dla naszej polskiej działalności?

Jako spółkę zarządzającą naszym marketingiem, stronami internetowymi, długami, itp. I tym samym wyprowadzająca zysk ze spółki?

Jako właściciela naszego majątku, co pozwala na unikniecie podatków spadkowych i od kapitału?

 

 

Spółka Limited ogolne informacje

Wrzesień 17th, 2012

 

Spółka Limited (LTD)

Private Company Limited by Shares

 

Firma Limited – Wymagania

DYREKTOR: Minimum jeden Dyrektor jest wymagany. Co najmniej jeden z dyrektorów musi być osoba fizyczna.

SEKRETARZ: Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii.

UDZIAŁOWIEC: Minimum jeden Udziałowiec (Shareholder) jest wymagany.

Funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka.

Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka.

AKCJE i KAPITAŁ: Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 100.00 podzielonch na 100 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o..

ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji.

Na życzenie, udostępniamy serwis adresu siedziby firmy w Londynie – GBP 150.00 rocznie z opieką nad korespondencja urzędową i relacjami z urzędami brytyjskimi i możliwością przekazywania korespondencji handlowej/biznesowej na adres klienta.

NAZWA FIRMY: Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.

Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Udziałowcy/akcjonarjusze  odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu – wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą poprzez spółkę musisz pamiętać, że jako dyrektor jesteś odpowiedzialny za coroczne składanie do rejestru spółek Companies House sprawozdania finansowego (Accounts), zaś do urzędu podatkowego także rozliczenia podatkowego spółki (Corporation Tax Return) wraz z załączonym sprwozdaniem finansowym. Inaczej niż w przypadku firm prowadzonych przez osoby samozatrudnione okres księgowy spółki zwykle nie pokrywa się z rokiem podatkowym. Ważne jest więc, by dyrektorzy spółki byli świadomi istotnych dat i terminów, które obowiązują prowadzoną przez nich spółkę. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z bolesnymi karami finansowymi a w poważniejszych przypadkach także odpowiedzialnością karną dyrektorów.

Podatki (Corporation Tax)
Spółka płaci podatek od swoich zysków w postaci podatku korporacyjnego. Jego podstawowa (a jednocześnie maksymalna) stawka wynosi obecnie 30 procent, jednak w przypadku małych spółek istnieje stawka preferencyjna w wysokości 21 procent. Stawka preferencyjna dotyczy spółek, których zysk nie przekracza 300 tysięcy funtów. Powyżej tej sumy opodatkowanie zysków spółki wynosi 32,5 procent by przy 1,5 miliona zysku osiągnąć realnie stawkę podstawową.

Rozliczenia płac (Payroll) – PAYE, NI i CIS

Każda działalność gospodarcza w Anglii ma prawo zatrudniania pracowników (rezydentów UK) na brytyjskich zasadach PAYE. Nasza firma pomoże w obliczeniu stosownych składek podatkowych i ubezpieczeniowych National Insurance (NI) oraz przygotuje profesjonalne payslip’y. Sporządzamy również rozliczenia subkontraktorów dla spółek z sektora budowlanego (CIS).

Rozliczenia oraz niezbędne składki podatkowe i ubezpieczeniowe powinny być odprowadzone do urzędu skarbowego do 19 każdego miesiąca.


Ogólne zasady systemu PAYE

Każdy pracodawca (Employer) jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll) według zasad systemu PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie). PAYE jest systemem, który urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee). W ten sposób pracownik (Employee) płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, jak to czynią przykładowo osoby samo zatrudnione (Self-empoloyed).

Po zakończeniu każdego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, pracobiorca (Employee) może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), składając odpowiednią deklarację podatkową.

Według systemu PAYE rozlicza się tylko pracowników, których zarobki są równe lub wyższe od dolnej granicy dochodów objętych składką na ubezpieczenie społeczne (LEL: National Insuarance Lower Earnings Limit). W roku podatkowym 2009-2010, system PAYE objął wszystkich pracobiorców (Employee) zarabiających przynajmniej £95 tygodniowo (£412 miesięcznie lub £4.940 rocznie).

System PAYE reguluje również stawki wypłacane przez pracodawcę (Employer) pracobiorcy (Employee) jako:

 

 • Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP: Statutory Sick Pay)
 • Ustawowy zasiłek macierzyński (SMP: Statutory Maternity Pay)
 • Ustawowy zasiłek ojcowski (SMP: Statutory Paternity Pay)
 • Ustawowy zasiłek adopcyjny (SAP: Satutory Adoption Pay).

Pracodawca (Employer), która zatrudnia jedynie pracowników domowych (Domestic Staff) może otrzymać zgodę urzędu skarbowego (HMRC) na prowadzenie rozliczeń pracowniczych w uproszczonym systemie PAYE (Simplified PAYE).

 

VAT

W Wielkiej Brytanii obowiązek rejestracji VAT ma każda działalność gospodarcza, której obroty przekraczają GBP 70,000.00 w skali roku podatkowego. Istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji VAT dla podmiotów z niższymi obrotami. Nie ma jednak możliwości ubiegania się o numer VAT dla podmiotów nieaktywnych.Standardowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 17,5%, zostanie ona zwiekszona do 20% od 1 stycznia 2011.

W momencie rejestracji na potrzeby podatku VAT, spółka z o. o. (Ltd) jest zobowiązana:

Wybrać określony plan księgowy dla rozliczania podatku VAT (VAT accounting scheme) z urzędem skarbowym (HMRC). Wybór planu księgowego VAT ma zasadniczy wpływ na wysokość i częstotliwość płacenia podatku VAT.

Wystawiać faktury VAT-owskie, z naliczonym na sumę netto rachunku i wyszczególnionym podatkiem VAT. Naliczony podatek VAT, spółka z o. o. (Ltd) powinna odprowadzić do urzędu skarbowego (HMRC). Zanim to jednak uczyni, ma prawo pomniejszyć tę należność o tak zwany VAT nadpłacony, czyli sumę podatku VAT, którą firma zapłaciła w ramach poniesionych kosztów.

Kwartalnie, sporządzać deklaracje VAT (VAX Tax Return), które stanowią podstawę rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym (HMRC). Wraz ze złożeniem deklaracji VAT, podatnik powinien uregulować należności z tego tytułu. Może się jednak zdarzyć, że to urząd podatkowy (HMRC) zwraca przedsiębiorstwu nadpłacony podatek VAT, jeżeli jego suma przewyższa naliczony.

Mozliwe jest odliczenie VATu zaplaconego przed momentem uzyskania numeru VAT na towary kupione do 4-ech lat przed data otrzymania numeru VAT jezeli towary znajduja sie na stanie magazynowym spolki i uslugi zakupione do 6-ciu miesiecy przed rejestracja z wyjatkiem  oplat za czynsz, energie, telefon i wode.

Intrastat

W obrocie wewnątrzwspólnotowym przekraczającym GBP 270,000.00 w skali roku kalendarzowego obowiązkowe są również miesięczne deklaracje do urzędu statystycznego.

Do kontaktów z urzędami sugerujemy nominacje naszej firmy na autoryzowanego agenta.

Zalety prowadzenia firmy w Anglii

Firma w Anglii to :

 • wiarygodna forma działalności
 • brak obowiązku wniesienia kapitału
 • odpowiedzialność za poczynania spółki do wysokości wniesionego wkładu
 • możliwość zarządzania przez osoby prawne
 • małe wymogi w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
 • brak wymogów w stosunku do oddziałów
 • ochrona przed wierzycielami
 • minimalizacja podatków
 • anonimowość akcjonariuszy

Dlaczego warto zarejestrować firmę w Anglii ?

Rejestracji spółki z o.o. w Anglii daje Ci możliwość zarejestrowania w Polsce oddziału Twojej angielskiej spółki stanowiącego wyodrębnioną, samodzielnie działające firmę co wiąże się z szeregiem zalet. Oddział dysponuje majątkiem, stanowiącym własność spółki w kraju, w którym ma ona siedzibę czyli w Anglii. Podstawową cechą oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce a jednocześnie Twój oddział w Polsce może działać na równi z miejscowymi spółkami akcyjnymi i z ograniczoną odpowiedzialnością,

Dlaczego warto zarejestrować oddział firmy zagranicznej w Polsce ?
Zalety oddziału spółki zagranicznej:

 • małe koszty przy tworzeniu oddziału niż przy zakładaniu nowej spółki według prawa polskiego (brak obowiązku wnoszenia dodatkowego kapitału na kapitał zakładowy tj. co najmniej 50.000 PLN przy spólce z o. o. oraz spółce komandytowo-akcyjnej, 500.000 PLN przy spółce akcyjnej;
 • brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego tj. umowy spółki oraz związanych z tym kosztów przed notariuszem
 • brak obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa spółek obowiązującego w kraju w którym otworzono oddział
 • możliwość wykorzystania obcej formy organizacyjnej (tj. zagranicznej spółki) w Polsce
 • zachowanie ciągłości i tożsamości prawnej spółki

Jakie sa moje zobowiązania w Polsce ?

1. używać do oznaczenia oddziału nazwy firmy zarejestrowanej w Anglii wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”;

2. prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości

3. ustanowić osobę ustanowioną w oddziale do jej reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału wyłącznie w zakresie przedmiotu działania przedsiębiorcy zagranicznego a więc według działalności prowadzonej w macierzystym przedsiębiorstwie (zakładzie głównym).

5. uzyskać wpis oddziału do rejestru przedsiębiorców według przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. zgłaszać właściwej instytucji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczącego przedsiębiorstwa

Czy jest to legalne ?

Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE. Artykuły 52 i 58 Traktatu WE nie pozwalają państwu członkowskiemu na odmowę zarejestrowania filii spółki, założonej zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w innym państwie członkowskim, w którym spółka ta posiada swoją siedzibę, ale nie prowadzi działalności w chwili złożenia wniosku o rejestrację filii, tak aby dana spółka mogła prowadzić całą swoją działalność w tym państwie, w którym filia zostanie założona, unikając w ten sposób konieczności założenia spółki w wyżej wspomnianym państwie i pośrednio unikając zastosowania przepisów obowiązujących w tym państwie w zakresie minimalnej wysokości wniesionego kapitału zakładowego.
Oddział nie jest samodzielną spółką, w związku z czym nie posiada osobowości prawnej co oznacza, że spółka zagraniczna odpowiada za odział . Filia może wnioskować o rejestrację jako płatnika VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenie na zakup nieruchomości, itp. Filia odprowadza podatek dochodowy od spółek, ale tylko w zakresie dochodów uzyskanych w państwie, w którym jest zarejestrowana.

 

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej jest swoboda przedsiębiorczości, przejawiająca się w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli państw członkowskich w dowolnym kraju na terenie UE. Swoboda przedsiębiorczości – w zakresie wynikającym z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) – dotyczy zarówno osób fizycznych (koniecznym warunkiem korzystania z tej swobody jest obywatelstwo UE, czyli obywatelstwo państwa członkowskiego UE), jak i osób prawnych (zarejestrowanych lub posiadających siedzibę w UE).
Powyższe oznacza, że brytyjska spółka może na takich samych zasadach jak podmioty polskie prowadzić działalność na terenie Polski, nie są wymagane żadne zezwolenia.

 

Czy dyrektorem może być osoba prawna ?

 

Tak , osoba prawna może być dyrektorem ale nie jedynym dyrektorem. Każda spółką musi mieć choć jednego dyrektora , osobę cywilna.

 

 

Off shore company in India Szeszele

Wrzesień 17th, 2012
Off shore company in Seychelles.

price

currency

time

1

Company registration

550

GBP 3 days

2

Registered address for 1 year

150

GBP 0 days

3

Apostile for registration documents

190

GBP

10 days

Off schore company in India

1

Company registration

550,00

GBP 10 days

2

Registered address for 1 year/ Apostile for registration documents.

150/190

GBP 10 days

3

VAT, EORI registration

80/80

GBP 10 days
Accounting and Admin Services for company registered In Seyschelles

price

currency

Monthly

1

Accounts preparation

60

GBP

2

Company returns a administration

3

Other services as per contract attached
Accounting and Admin Services for company registeredIndia
Monthly

1

Accounts preparation and filing in India 140 GBP

2

Company returns a administration

3

Other services as per contract attached

 

Jak otworzyc spolke w Indiach – oferta

Wrzesień 17th, 2012

Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii

Rejestracji można dokonać:

 

 Internetowo (preferowana), na stronie www.rejestracjaspolek-online.com

 

 Telefonicznie, pod numerem telefonu +44 2086823950,

 

 Osobiście, w naszej siedzibie: 40 Tooting High Street, 2nd Floor, SW17 0RG, LONDON, The UK

 

Do rejestracji spółki niezbędne są następujące dane:

 

 Dane personalne dyrektorów i udziałowców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, kolor oczu, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia

 

 Nazwa spółki – nasza strona www.rejestracjaspolek-online.com automatycznie sprawdza dostępność nazwy

 

 Adres rejestrowy spółki (może być udostępniony przez nasze biuro)

 

 Ilość udziałów w spółce

 

Wymagane dokumenty:

 

 Kserokopia lub skan dokumentów tożsamości wszystkich dyrektorów i udziałowców (skan należy przekład na adres email opiekuna spółki)

 

Rejestracja spółki: £29.99 (pakiet podstawowy)

Cena zawiera:

 

 Rejestrację spółki

 

 Certyfikat inkorporacyjny, memorandum oraz artykuły założycielskie spółki (przesłane na emaila)

 

Dodatkowe usługi rejestracyjne:

 

 Rejestracja nowego pracodawcy £30.00

 

 Rejestracja VAT £50.00

 

 Adres rejestrowy £150.00

 

 Apostille* £150.00

 

*certyfikowane potwierdzenie założenie spółki , niezbędne przy zakładaniu konta bankowego lub oddziału w Polsce

Koszt Obsługi księgowej:

 

 Spółka Ltd, niebędąca płatnikiem VAT – od £63 + VAT (75.60 brutto) na miesiąc

 

 Spółka Ltd, będąca płatnikiem VAT – od £129 + VAT (£154.80 brutto) na miesiąc

 

Rejestracji dokonujemy w ciągu 72 godzin, od otrzymania potwierdzenia płatności

Dane do płatności:

Ewa Manno Accounting Services Ltd
Numery kont BRE BANK w Polsce: Numer konta Barclays w Wielkiej Brytanii:
PLN: 11 1140 1010 0000 5287 2500 1001 GBP: 11 1140 1010 0000 5287 2500 1002 Sort Code: 20-21-78

Account number: 03427471

 

Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii

Wrzesień 17th, 2012

Poniżej proszę znaleźć nasza ofertę dotyczącą założenia oraz rozliczania spółki przez nasze biuro.

Rejestracja może być wykonana telefonicznie ( 02086823950), osobiście, bądź internetowo za pomocą strony http://rejestracjaspolek-online.com/

Do rejestracji spółki potrzebne sa następujące dane:

 

 • Dane osobowe dyrektorów i udziałowców ( imię, nazwisko, adres, data urodzenia, kolor oczu, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia),
 • Nazwa spółki (udzielamy cennych rad w kwestii wyboru nazwy oraz automatycznie sprawdzamy jej dostępność),
 • Adres spółki, (który może być udostępniony przez nasze biuro)
 • Udziały w spółce,
 • Kapitał założycielski,
 • Ilość pracowników i czy w ogóle.

 

Rejestracja odbywa sie w ciągu 24 godzin. Pośredniczymy również w otwieraniu konta biznesowego. Jest to bank HSBC, otwarcie konta trwa 1 dzien.

Rejestracja Limited Company – £30

Usługa obejmuje:

 •  Rejestracja spółki w 24 godziny
 • Memorandum i Artykuły założenia spółki
 • Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila
 •  Konto bankowe w Barclaysie lub HSBC bez opłat do 18 miesięcy

Dodatkowe usługi w związku z rejestracja:

 • * Rejestracja nowego pracodawcy £30
 • * Rejestracja VAT £50
 • * Użyczenie adresu w UK przez rok wraz z przekserowaniem poczty 150

Pełną obsługa księgowa pańskiej spółki będzie opierała sie na wybraniu i wykupieniu jednego z naszych pakietów księgowych, który zapewnia pełną obsługę księgową przez cały rok.

Polecamy 2  (do wyboru) z naszych pakietow rozliczeniowych:

 

1.      Rozliczenie roczne spolki o obrocie poniżej 73, 000 rocznie*, niebędącej płatnikiem VAT- £ 63 miesięcznie:

*(do 30 faktur sprzedażowych miesięcznie)

2.      Rozliczenie roczne spolki o obrocie powyżej 73, 000 rocznie, będącej płatnikiem VAT  – £129 miesięcznie:

 

Nasza usługa obejmuje:

 

*Kwartalne:

 • Przygotowanie rozliczenia VAT

 

*Rocznie:

 • Przygotowanie Company Return
 • Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora
 • Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracowników)
 • Przygotowanie rocznego Accounts – rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

 

W kontrakcie zobowiązujemy sie pilnowania Państwa terminów wszystkich rozliczeń i przygotowania ich na czas.

Wszystkie usługi wykonywane przez nas sa ubezpieczone i zobowiązujemy sie pokryc kary związane z ewentualnymi opóźnieniami lub pomyłkami.

Accounts sa wykonywane przez certyfikowanego księgowego – członka ACCA.

Usługa obejmuje również dworactwo podatkowe

Czeste pytania i odpowiedzi:

 1. Korespondencja Bedzie skanowana i umieszczana na pańskim panelu administracyjnym do pobrania w każdym miejscu na świecie
 2. Czy do założenia konta w banku będzie potrzebna moja obecność?
 3. Tak, musi pan stawić się sie osobiście przed managerem banku
 4. Czy, aby wystawiać faktury VAT (dla firm w Polsce) – musze być zarejestrowany, jako VATowiec?
 5. Tak, konieczna jest rejestracja VAT
 6. Czy, aby zatrudnić samego siebie we własnej firmie i dostać NIN – musze przyjechać do Anglii?
 7. Tak, może pan to połączyć z wizyta w banku
 8. Czy posiadają Państwo konto bankowe w Polsce? Jeżeli nie – na jakiej zasadzie można sie rozliczyć?

Tak posiadamy konto firmowe w polskim Bre Banku. Można dokonać opłaty w złotówkach.

 

Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii

Wrzesień 17th, 2012

Rejestracja Spółki Limited w Wielkiej Brytanii

Rejestracji można dokonać:

 

 Internetowo (preferowana), na stronie http://rejestracjaspolek-online.com/

 

 Telefonicznie, pod numerem telefonu +44 2086823950,

 

 Osobiście, w naszej siedzibie: 40 Tooting High Street, 2nd Floor, SW17 0RG, LONDON, The UK

 

Do rejestracji spółki niezbędne są następujące dane:

 

 Dane personalne dyrektorów i udziałowców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, kolor oczu, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia

 

 Nazwa spółki – nasza strona www.rejestracjaspolek-online.com automatycznie sprawdza dostępność nazwy

 

 Adres rejestrowy spółki (może być udostępniony przez nasze biuro)

 

 Ilość udziałów w spółce

 

Wymagane dokumenty:

 

 Kserokopia lub skan dokumentów tożsamości wszystkich dyrektorów i udziałowców (skan należy przekład na adres email opiekuna spółki)

 

Rejestracja spółki: £29.99 (pakiet podstawowy)

Cena zawiera:

 

 Rejestrację spółki

 

 Certyfikat inkorporacyjny, memorandum oraz artykuły założycielskie spółki (przesłane na emaila)

 

Dodatkowe usługi rejestracyjne:

 

 Rejestracja nowego pracodawcy £30.00

 

 Rejestracja VAT £50.00

 

 Adres rejestrowy £150.00

 

 Apostille* £150.00

 

*certyfikowane potwierdzenie założenie spółki , niezbędne przy zakładaniu konta bankowego lub oddziału w Polsce

Koszt Obsługi księgowej:

 

 Spółka Ltd, niebędąca płatnikiem VAT – od £63 + VAT (75.60 brutto) na miesiąc

 

 Spółka Ltd, będąca płatnikiem VAT – od £129 + VAT (£154.80 brutto) na miesiąc

 

Rejestracji dokonujemy w ciągu 72 godzin, od otrzymania potwierdzenia płatności

Dane do płatności:

Ewa Manno Accounting Services Ltd
Numery kont BRE BANK w Polsce: Numer konta Barclays w Wielkiej Brytanii:
PLN: 11 1140 1010 0000 5287 2500 1001 GBP: 11 1140 1010 0000 5287 2500 1002 Sort Code: 20-21-78Account number: 03427471

 

IBC (Seszele) Spółka – Podstawowe informacje

Wrzesień 17th, 2012

IBC (Seszele) Spółka – Podstawowe informacje

 

Rejestracja Spółki International Business Company (IBC) w Republice Seszeli

Rejestracji można dokonać:

 

 Telefonicznie (po przesłaniu dokumentów), pod numerem telefonu +44 2086823950

 

 Osobiście, w naszej siedzibie: 40 Tooting High Street, 2nd Floor, SW17 0RG, LONDON, The UK

 

Do rejestracji spółki niezbędne są następujące dane:

 

 Dane personalne dyrektorów i udziałowców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, kolor oczu, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia

 

 Nazwa spółki

 

 Ilość udziałów w spółce

 

Wymagane dokumenty:

 

 Notarialnie potwierdzona kopia dokumentu tożsamości: paszportu lub dowodu osobistego

 

 Oryginał wyciągu bankowego, nie starszy niż 3 miesiące (PDF czy kserokopia nie są akceptowane)

 

 Oryginał rachunku za media, nie starszy niż 3 miesiące (woda, elektryczność, telefon stacjonarny, podatek komunalny itp.)

 

UWAGA: Wyciąg bankowy i rachunek za media muszą być na ten sam adres

Koszt rejestracji spółki: £550.00

Cena zawiera:

 

 Rejestrację spółki

 

 Certyfikat inkorporacyjny, memorandum oraz artykuły założycielskie spółki (oryginały oraz ich skan)

 

 Adres rejestrowy na rok

 

Dodatkowe usługi rejestracyjne:

 

 Adres rejestrowy na kolejny rok £150.00

 

 Usługa dyrektora nominowanego na rok £250.00

 

 Usługa udziałowca nominowanego na rok £250.00

 

 Założenie konta bankowego £300.00

 

Koszt Obsługi księgowej:

 

 od £50.00 + VAT (60.00 Brutto) na miesiąc

 

Rejestracji dokonujemy w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania oryginałów dokumentów

Dane do płatności:

Ewa Manna Accounting Services Ltd
Numery kont BRE BANK w Polsce: Numer konta Barclays w Wielkiej Brytanii:
PLN: 11 1140 1010 0000 5287 2500 1001 GBP: 11 1140 1010 0000 5287 2500 1002 Sort Code: 20-21-78

Account number: 03427471

 

Firma Limited – Wymagania

Wrzesień 11th, 2012

DYREKTOR: Minimum jeden Dyrektor jest wymagany. Co najmniej jeden z dyrektorów musi być osoba fizyczna.

SEKRETARZ: Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii.

UDZIAŁOWIEC: Minimum jeden Udziałowiec (Shareholder) jest wymagany.

Funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka.

Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka.

AKCJE i KAPITAŁ: Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 100.00 podzielonch na 100 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o..

ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji.

Na życzenie, udostępniamy serwis adresu siedziby firmy w Londynie – GBP 150.00 rocznie z opieką nad korespondencja urzędową i relacjami z urzędami brytyjskimi i możliwością przekazywania korespondencji handlowej/biznesowej na adres klienta.

Nazwa firmy, nazwa spolki LTD

Wrzesień 11th, 2012

Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.
Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną.

Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Udziałowcy/akcjonarjusze  odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu wartości posiadanych akcji.

W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy.

Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK.

Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą poprzez spółkę musisz pamiętać, że jako dyrektor jesteś odpowiedzialny za coroczne składanie do rejestru spółek Companies House sprawozdania finansowego (Accounts), zaś do urzędu podatkowego także rozliczenia podatkowego spółki (Corporation Tax Return) wraz z załączonym sprwozdaniem finansowym.

Inaczej niż w przypadku firm prowadzonych przez osoby samozatrudnione okres księgowy spółki zwykle nie pokrywa się z rokiem podatkowym.

Ważne jest więc, by dyrektorzy spółki byli świadomi istotnych dat i terminów, które obowiązują prowadzoną przez nich spółkę. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z bolesnymi karami finansowymi a w poważniejszych przypadkach także odpowiedzialnością karną dyrektorów.

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.