Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Spółka Limited ogolne informacje

Wrzesień 17th, 2012

 

Spółka Limited (LTD)

Private Company Limited by Shares

 

Firma Limited – Wymagania

DYREKTOR: Minimum jeden Dyrektor jest wymagany. Co najmniej jeden z dyrektorów musi być osoba fizyczna.

SEKRETARZ: Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii.

UDZIAŁOWIEC: Minimum jeden Udziałowiec (Shareholder) jest wymagany.

Funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka.

Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka.

AKCJE i KAPITAŁ: Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 100.00 podzielonch na 100 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o..

ADRES: Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji.

Na życzenie, udostępniamy serwis adresu siedziby firmy w Londynie – GBP 150.00 rocznie z opieką nad korespondencja urzędową i relacjami z urzędami brytyjskimi i możliwością przekazywania korespondencji handlowej/biznesowej na adres klienta.

NAZWA FIRMY: Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.

Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Udziałowcy/akcjonarjusze  odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu – wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą poprzez spółkę musisz pamiętać, że jako dyrektor jesteś odpowiedzialny za coroczne składanie do rejestru spółek Companies House sprawozdania finansowego (Accounts), zaś do urzędu podatkowego także rozliczenia podatkowego spółki (Corporation Tax Return) wraz z załączonym sprwozdaniem finansowym. Inaczej niż w przypadku firm prowadzonych przez osoby samozatrudnione okres księgowy spółki zwykle nie pokrywa się z rokiem podatkowym. Ważne jest więc, by dyrektorzy spółki byli świadomi istotnych dat i terminów, które obowiązują prowadzoną przez nich spółkę. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z bolesnymi karami finansowymi a w poważniejszych przypadkach także odpowiedzialnością karną dyrektorów.

Podatki (Corporation Tax)
Spółka płaci podatek od swoich zysków w postaci podatku korporacyjnego. Jego podstawowa (a jednocześnie maksymalna) stawka wynosi obecnie 30 procent, jednak w przypadku małych spółek istnieje stawka preferencyjna w wysokości 21 procent. Stawka preferencyjna dotyczy spółek, których zysk nie przekracza 300 tysięcy funtów. Powyżej tej sumy opodatkowanie zysków spółki wynosi 32,5 procent by przy 1,5 miliona zysku osiągnąć realnie stawkę podstawową.

Rozliczenia płac (Payroll) – PAYE, NI i CIS

Każda działalność gospodarcza w Anglii ma prawo zatrudniania pracowników (rezydentów UK) na brytyjskich zasadach PAYE. Nasza firma pomoże w obliczeniu stosownych składek podatkowych i ubezpieczeniowych National Insurance (NI) oraz przygotuje profesjonalne payslip’y. Sporządzamy również rozliczenia subkontraktorów dla spółek z sektora budowlanego (CIS).

Rozliczenia oraz niezbędne składki podatkowe i ubezpieczeniowe powinny być odprowadzone do urzędu skarbowego do 19 każdego miesiąca.


Ogólne zasady systemu PAYE

Każdy pracodawca (Employer) jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll) według zasad systemu PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie). PAYE jest systemem, który urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee). W ten sposób pracownik (Employee) płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, jak to czynią przykładowo osoby samo zatrudnione (Self-empoloyed).

Po zakończeniu każdego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, pracobiorca (Employee) może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), składając odpowiednią deklarację podatkową.

Według systemu PAYE rozlicza się tylko pracowników, których zarobki są równe lub wyższe od dolnej granicy dochodów objętych składką na ubezpieczenie społeczne (LEL: National Insuarance Lower Earnings Limit). W roku podatkowym 2009-2010, system PAYE objął wszystkich pracobiorców (Employee) zarabiających przynajmniej £95 tygodniowo (£412 miesięcznie lub £4.940 rocznie).

System PAYE reguluje również stawki wypłacane przez pracodawcę (Employer) pracobiorcy (Employee) jako:

 

 • Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP: Statutory Sick Pay)
 • Ustawowy zasiłek macierzyński (SMP: Statutory Maternity Pay)
 • Ustawowy zasiłek ojcowski (SMP: Statutory Paternity Pay)
 • Ustawowy zasiłek adopcyjny (SAP: Satutory Adoption Pay).

Pracodawca (Employer), która zatrudnia jedynie pracowników domowych (Domestic Staff) może otrzymać zgodę urzędu skarbowego (HMRC) na prowadzenie rozliczeń pracowniczych w uproszczonym systemie PAYE (Simplified PAYE).

 

VAT

W Wielkiej Brytanii obowiązek rejestracji VAT ma każda działalność gospodarcza, której obroty przekraczają GBP 70,000.00 w skali roku podatkowego. Istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji VAT dla podmiotów z niższymi obrotami. Nie ma jednak możliwości ubiegania się o numer VAT dla podmiotów nieaktywnych.Standardowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 17,5%, zostanie ona zwiekszona do 20% od 1 stycznia 2011.

W momencie rejestracji na potrzeby podatku VAT, spółka z o. o. (Ltd) jest zobowiązana:

Wybrać określony plan księgowy dla rozliczania podatku VAT (VAT accounting scheme) z urzędem skarbowym (HMRC). Wybór planu księgowego VAT ma zasadniczy wpływ na wysokość i częstotliwość płacenia podatku VAT.

Wystawiać faktury VAT-owskie, z naliczonym na sumę netto rachunku i wyszczególnionym podatkiem VAT. Naliczony podatek VAT, spółka z o. o. (Ltd) powinna odprowadzić do urzędu skarbowego (HMRC). Zanim to jednak uczyni, ma prawo pomniejszyć tę należność o tak zwany VAT nadpłacony, czyli sumę podatku VAT, którą firma zapłaciła w ramach poniesionych kosztów.

Kwartalnie, sporządzać deklaracje VAT (VAX Tax Return), które stanowią podstawę rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym (HMRC). Wraz ze złożeniem deklaracji VAT, podatnik powinien uregulować należności z tego tytułu. Może się jednak zdarzyć, że to urząd podatkowy (HMRC) zwraca przedsiębiorstwu nadpłacony podatek VAT, jeżeli jego suma przewyższa naliczony.

Mozliwe jest odliczenie VATu zaplaconego przed momentem uzyskania numeru VAT na towary kupione do 4-ech lat przed data otrzymania numeru VAT jezeli towary znajduja sie na stanie magazynowym spolki i uslugi zakupione do 6-ciu miesiecy przed rejestracja z wyjatkiem  oplat za czynsz, energie, telefon i wode.

Intrastat

W obrocie wewnątrzwspólnotowym przekraczającym GBP 270,000.00 w skali roku kalendarzowego obowiązkowe są również miesięczne deklaracje do urzędu statystycznego.

Do kontaktów z urzędami sugerujemy nominacje naszej firmy na autoryzowanego agenta.

Zalety prowadzenia firmy w Anglii

Firma w Anglii to :

 • wiarygodna forma działalności
 • brak obowiązku wniesienia kapitału
 • odpowiedzialność za poczynania spółki do wysokości wniesionego wkładu
 • możliwość zarządzania przez osoby prawne
 • małe wymogi w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
 • brak wymogów w stosunku do oddziałów
 • ochrona przed wierzycielami
 • minimalizacja podatków
 • anonimowość akcjonariuszy

Dlaczego warto zarejestrować firmę w Anglii ?

Rejestracji spółki z o.o. w Anglii daje Ci możliwość zarejestrowania w Polsce oddziału Twojej angielskiej spółki stanowiącego wyodrębnioną, samodzielnie działające firmę co wiąże się z szeregiem zalet. Oddział dysponuje majątkiem, stanowiącym własność spółki w kraju, w którym ma ona siedzibę czyli w Anglii. Podstawową cechą oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce a jednocześnie Twój oddział w Polsce może działać na równi z miejscowymi spółkami akcyjnymi i z ograniczoną odpowiedzialnością,

Dlaczego warto zarejestrować oddział firmy zagranicznej w Polsce ?
Zalety oddziału spółki zagranicznej:

 • małe koszty przy tworzeniu oddziału niż przy zakładaniu nowej spółki według prawa polskiego (brak obowiązku wnoszenia dodatkowego kapitału na kapitał zakładowy tj. co najmniej 50.000 PLN przy spólce z o. o. oraz spółce komandytowo-akcyjnej, 500.000 PLN przy spółce akcyjnej;
 • brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego tj. umowy spółki oraz związanych z tym kosztów przed notariuszem
 • brak obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa spółek obowiązującego w kraju w którym otworzono oddział
 • możliwość wykorzystania obcej formy organizacyjnej (tj. zagranicznej spółki) w Polsce
 • zachowanie ciągłości i tożsamości prawnej spółki

Jakie sa moje zobowiązania w Polsce ?

1. używać do oznaczenia oddziału nazwy firmy zarejestrowanej w Anglii wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”;

2. prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości

3. ustanowić osobę ustanowioną w oddziale do jej reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału wyłącznie w zakresie przedmiotu działania przedsiębiorcy zagranicznego a więc według działalności prowadzonej w macierzystym przedsiębiorstwie (zakładzie głównym).

5. uzyskać wpis oddziału do rejestru przedsiębiorców według przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. zgłaszać właściwej instytucji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczącego przedsiębiorstwa

Czy jest to legalne ?

Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE. Artykuły 52 i 58 Traktatu WE nie pozwalają państwu członkowskiemu na odmowę zarejestrowania filii spółki, założonej zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w innym państwie członkowskim, w którym spółka ta posiada swoją siedzibę, ale nie prowadzi działalności w chwili złożenia wniosku o rejestrację filii, tak aby dana spółka mogła prowadzić całą swoją działalność w tym państwie, w którym filia zostanie założona, unikając w ten sposób konieczności założenia spółki w wyżej wspomnianym państwie i pośrednio unikając zastosowania przepisów obowiązujących w tym państwie w zakresie minimalnej wysokości wniesionego kapitału zakładowego.
Oddział nie jest samodzielną spółką, w związku z czym nie posiada osobowości prawnej co oznacza, że spółka zagraniczna odpowiada za odział . Filia może wnioskować o rejestrację jako płatnika VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenie na zakup nieruchomości, itp. Filia odprowadza podatek dochodowy od spółek, ale tylko w zakresie dochodów uzyskanych w państwie, w którym jest zarejestrowana.

 

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej jest swoboda przedsiębiorczości, przejawiająca się w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli państw członkowskich w dowolnym kraju na terenie UE. Swoboda przedsiębiorczości – w zakresie wynikającym z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) – dotyczy zarówno osób fizycznych (koniecznym warunkiem korzystania z tej swobody jest obywatelstwo UE, czyli obywatelstwo państwa członkowskiego UE), jak i osób prawnych (zarejestrowanych lub posiadających siedzibę w UE).
Powyższe oznacza, że brytyjska spółka może na takich samych zasadach jak podmioty polskie prowadzić działalność na terenie Polski, nie są wymagane żadne zezwolenia.

 

Czy dyrektorem może być osoba prawna ?

 

Tak , osoba prawna może być dyrektorem ale nie jedynym dyrektorem. Każda spółką musi mieć choć jednego dyrektora , osobę cywilna.

 

 

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.