Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.

Zalozenie spolki w Wielkiej Brytanii z filia w Polsce (2)

Wrzesień 17th, 2012

Zalozenie spolki w Wielkiej Brytanii z filia w Polsce, 

Biuro rachunkowe  Financial Republic w Londynie prowadzi usługi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek  w Anglii, rejestracja spółek online przez Internet  w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spółki z ograniczona odpowiedzialnością , czyli spółki zoo.

 

Spolka w Wielkie Brytani daje nam mozliwosc.

 

1.      Wlascieciele spolki podlegaja  brytyjskiemu systemowi ubezpieczen.

2.      Spolke  rejestruje sie szybko i bez biurokracji, rownie szybko mozna ja zlikwidowac.

3.      Istnieje ograniczenie odpowiedzialnosci do wysokosci wkladow.

4.      Nie jest wymagany wklad kapitalowy i w zwiazku z tym takze nie ma zadnych skomplikowanych przepisow dotyczacych jego zdobycia i utrzymania.

5.      Brytyjska spolke typu limited moga zalozyc wspolnicy (takze zagraniczni) w kazdym dowolnym celu.

6.      Spolka moze zakupic wlasne akcje.

7.      Wyplacane dividendy sa opodatkowane tylko po przekroczeniu £37.400.

8.      Rejestracja na VAT jest wymagana dopiero po przekroczeniu £73.000.

9.      Pracownicy spolki w UK maja zagwarantowana kwote wolna od podatku £7.475. w skali roku.

 

 

Kto musi zalozyc odddzial a jakie spolki moga dzialac bez odddzialu?

Bez oddziału mogą działać wszelkie biznesy niewymagające fizycznej obecności na terenie Polski. Między innymi są to firmy wykonujące usługi niematerialne (doradztwo, marketing, konsulting), sklepy internetowe. Wszystkie inne firmy moga dzialac, jako polski oddzial spolki brytyjskiej

Rejestracja spolki Limited w Wielkiej, Brytani umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym. Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE.

 

Dlaczego warto zalozyc odddzial spolki brytyjskiej a nie rejestrowac, nowes spolki w Polsce?

 

1.      Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego tj. minimum 50, 000 PLN przy spółce z o.O. Lub 500, 000 PLN przy spółce akcyjnej).

2.      Podstawową cechą oddzialu jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce, co zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.

3.      Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi – może aplikować o rejestrację, jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc.

4.      Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi, jak również nie ma obowiazku zgromadzenia kapitału zakładowego.

5.      Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej, daje to mozliwosc transferu kosztow miedzy podmiotami.

 

6.      Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotow gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce, obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.

7.      Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.

8.      Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.

9.      Istnienie oddziału i przedstawicielstwa zależy od istnienia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli dojdzie do jego likwidacji, należy przeprowadzić, na podstawie przepisów prawa polskiego likwidację oddziału bądź przedstawicielstwa. O fakcie tym należy powiadomić ministra gospodarki.

Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Procedura otwarci oddzialu w Polsce.

Wymogi prawne

Przedsiębiorcy zagraniczni (na zasadzie wzajemności pomiedzy panstwami, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe nie określają inaczej) mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Funkcjonowanie oddziałów i przedstawicielstw handlowych jest uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095). Zgodnie z jej art. 13 osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Procedury administracyjne

Przedsiębiorca zagraniczny, tworzący oddział, może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności. Istotnym elementem, przy rozpoczęciu działalności oddziału, jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania  przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej niezbędny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Niezbędne są także: uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), gdyż podlega on opodatkowaniu w Polsce, oraz REGON.

W przypadku rejestru przedsiębiorców, wymagane jest wypełnienie formularzy:

 • KRS-W10 wniosek rejestracyjna, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. Będą to druki:
 • KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany).
 • KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału.

Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca jest zobowiązany do:

 • Podania imienia i nazwiska oraz adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ).
 • Dołączenia poświadczonego przez notariusza wzoru podpisu osoby upoważnionej.
 • W przypadku działalności prowadzonej na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu niezbędne jest złożenie odpisów tych dokumentów do aktów rejestrowych oddziału, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Gdy prowadzona jest działalność na podstawie wpisu do rejestru wówczas należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Przedsiębiorca zagraniczny do oznaczenia oddziału jest zobowiązany używać swojej nazwy oryginalnej wraz z przetłumaczona na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”. Przedsiębiorca prowadzi również dla oddziału oddzielną księgowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że oddział będzie posiadał wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na swoją działalność.

Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.

Przedsiebiorca jest zobowiazany prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład, gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas, gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

 

Dodatkowo, aby utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy także przedstawić sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli między Rzeczpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje umowa zawierająca zasadę wzajemności (art. 86 PrDzGospU).

 

Angielska Spółka Ltd. – Polski Oddział – Oferta
 • Przygotowanie niezbednej dokumentacji do otworzenia oddziału w Polsce
 • Bezpłatna konsultacja
 • Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
 • Rejestracja Ltd. Online w ciagu 3 – 6 godzin – wpis do rejestru handlowego w UK
 • Rejestracja firmy Limited z danymi wskazanymi przez aplikanta
 • Deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów statutowych spółki
 • Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS
 • Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną i pocztową na wskazany przez klienta adres
 • Polska wersja statutu spółki i aktu założycielskiego
 • Udostępnienie adresu na rok czasu od daty rejestracji spółki
 • Opieka na korespondencją urzędową
 • Możliwość przekierowywania korespondencji biznesowej za dodatkową opłatą
 • Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe
Cena: GBP 360 Oferta cenowa rejestracji i rozliczania spolki brytyjskiej.

 

Rejestracja może być wykonana telefonicznie ( 02086823950), osobiście przychodząc do naszego biura, bądź internetowo za pomocą strony http://rejestracjaspolek-online.com/

 

Do rejestracji spolki potrzebne sa nastepujace dane:

 • Dane osobowe dyrektorow i udzialowcow (imiona, nazwiska, adresy)
 • Nazwa spolki
 • Adres spolki (ktory moze byc udostepniony przez nasze biuro)

 

Rejestracja odbywa sie w ciagu 24 godzin. Posredniczymy rowniez w otwieraniu konta biznesowego. Jest to bank HSBC, otwarcie konta trwa 1 dzien.

 

Oferujemy kilka pakietow dla naszych klientow, ktorzy sa zainteresowani otworzeniem spolki LTD. Ponizej znajduja sie nasze oferty:

 

Rejestracja Limited Company – £30 Usluga obejmuje:

 

 • Rejestracje spółki w 24 godziny.
 • Memorandum i Artykuły założenia spółki
 • Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila
  Konto bankowe w Barclaysie lub HSBC bez opłat do 18 miesięcy

 

Dodatkowe uslugi w zwiazku z rejestracja:

 • Rejestracja nowego pracodawcy £30.
 • Rejestracja VAT £50
 • Uzyczenie adresu w UK przez rok wraz z przekierowaniem poczty  klientow,  £150

 

 

Przy prowadzeniu ksiegowosci spolki oferujemy nastepujace kontrakty:
Rozliczenie roczne spolki o obrocie do 73, 000 rocznie, niebędącej płatnikiem VAT – £63 miesiecznie

 

Nasza usluga obejmuje:

*Miesieczne:

Rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

 

*Rocznie:

Przygotowanie Company Return

Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora

Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracownikow)

Przygotowanie rocznego Accounts – rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

 

 

Rozliczenie roczne spółki o obrocie powyżej 73, 000 rocznie, będącej płatnikiem VAT:

 

Nasza usluga obejmuje:

*Miesieczne:

Rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

 

*Kwartalne:

Przygotowanie rozliczenia VAT

 

*Rocznie:

Przygotowanie Company Return

Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora

Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracownikow)

Przygotowanie rocznego Accounts – rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

 

 

W kontrakcie zobowiazujemy sie pilnowania Panstwa terminow wszystkich rozliczen i przygotowania ich na czas.

Wszystkie uslugi wykonywane przez nas sa ubezpieczone i zobowiazujemy sie pokryc kary zwiazane z ewentualnymi opoznieniami lub pomylkami.

Accounts sa wykonywane przez certyfikowanego ksiegowego – czlonka ACCA.

Usluga obejmuje rowniez doractwo podatkowe, staramy się sie, aby zaoszczedzil pan zawsze maksymalna mozliwa kwote.

 

Rejestracja spółki w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK, firma w Anglii

Biuro rachunkowe Financial Republic w Londynie prowadzi uslugi: rejestracji spółek w Anglii, zakładania spółek w Anglii, rejestracja spółek online przez internet w Anglii, rejestracja spółki ltd odpowiednika polskiej firmy ; spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia , czyli spolki zoo.